News RSS Feed fa-IR ١٣٩٩/١/٢١ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به اداره آموزش دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی بخشنامه آموزش مجازي دروس معارف اسلامي در ايام تعطيلات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/65464/بخشنامه آموزش مجازي دروس معارف اسلامي در ايام تعطيلات ١٣٩٨/١٢/٢٠ زمان برگزاری بیستمین دوره آزمون صلاحیت بالینی از تاریخ1399/2/4 به تاریخ 399/1/29 تغییر یافت لذا مجددا به مورخه 399/1/28تغییر یافت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/65405/زمان برگزاری بیستمین دوره آزمون صلاحیت بالینی از تاریخ1399/2/4 به تاریخ 399/1/29 تغییر یافت لذا مجددا به مورخه 399/1/28تغییر یافت ١٣٩٨/١٢/١٤ لینک سامانه نوید جهت آموزش الکترونیکی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/65393/لینک سامانه نوید جهت آموزش الکترونیکی دانشجویان لینک سامانه نوید جهت آموزش الکترونیکی دانشجویان ١٣٩٨/١٢/١٤ لینک سامانه نوید جهت آموزش الکترونیکی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/65387/لینک سامانه نوید جهت آموزش الکترونیکی دانشجویان ١٣٩٨/١٢/١٤ زمان برگزاری بیستمین دوره آزمون صلاحیت بالینی از تاریخ1399/2/4 به تاریخ 399/1/29 تغییر یافت لذا مجددا به مورخه 399/1/28تغییر یافت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/65404/زمان برگزاری بیستمین دوره آزمون صلاحیت بالینی از تاریخ1399/2/4 به تاریخ 399/1/29 تغییر یافت لذا مجددا به مورخه 399/1/28تغییر یافت ١٣٩٨/١٢/١٤ معرفی و اعلام برنامه های اساتید مشاور دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/65289/معرفی و اعلام برنامه های اساتید مشاور دانشکده پزشکی ١٣٩٨/١٢/١١ به اطلاع کلیه دانشجویان محترم کارورز می رساند بخشها و کشیک ها تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد . دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/65284/به اطلاع کلیه دانشجویان محترم کارورز می رساند بخشها و کشیک ها تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد . ١٣٩٨/١٢/١١ به اطلاع کلیه دانشجویان محترم کارورز می رساند بخشها و کشیک ها تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد . دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/65283/به اطلاع کلیه دانشجویان محترم کارورز می رساند بخشها و کشیک ها تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد . ١٣٩٨/١٢/١١ زمان برگزاری بیستمین دوره آزمون صلاحیت بالینی از تاریخ1399/2/4 به تاریخ 399/1/29 تغییر یافت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/65276/زمان برگزاری بیستمین دوره آزمون صلاحیت بالینی از تاریخ1399/2/4 به تاریخ 399/1/29 تغییر یافت ١٣٩٨/١٢/١١ زمان برگزاری بیستمین دوره آزمون صلاحیت بالینی از تاریخ1399/2/4 به تاریخ 399/1/29 تغییر یافت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/65275/زمان برگزاری بیستمین دوره آزمون صلاحیت بالینی از تاریخ1399/2/4 به تاریخ 399/1/29 تغییر یافت ١٣٩٨/١٢/١١ برگزاری آزمون های جامع علوم پایه و پیش کارورزی 20 فروردین ماه 1399 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/65274/برگزاری آزمون های جامع علوم پایه و پیش کارورزی 20 فروردین ماه 1399 ١٣٩٨/١٢/١١ برگزاری آزمون های جامع علوم پایه و پیش کارورزی 20 فروردین ماه 1399 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/65273/برگزاری آزمون های جامع علوم پایه و پیش کارورزی 20 فروردین ماه 1399 ١٣٩٨/١٢/١١ تعطیلی بخشها و کشیکهای دانشجویان کارورز پزشکی تا اطلاع ثانوی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/65293/تعطیلی بخشها و کشیکهای دانشجویان کارورز پزشکی تا اطلاع ثانوی ١٣٩٨/١٢/١١ لغو آزمون های جامع علوم پایه و پیش کارورزی تا اطلاع ثانوی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/65169/لغو آزمون های جامع علوم پایه و پیش کارورزی تا اطلاع ثانوی ١٣٩٨/١٢/٥ لغو آزمون های جامع علوم پایه و پیش کارورزی تا اطلاع ثانوی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/65168/لغو آزمون های جامع علوم پایه و پیش کارورزی تا اطلاع ثانوی ١٣٩٨/١٢/٥ راهنمای داوطلبان امتحان جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی،داروسازی و پیش کارورزی اسفند 1398 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/65156/راهنمای داوطلبان امتحان جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی،داروسازی و پیش کارورزی اسفند 1398 ١٣٩٨/١٢/٤ راهنمای داوطلبان امتحان جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی،داروسازی و پیش کارورزی اسفند 1398 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/65155/راهنمای داوطلبان امتحان جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی،داروسازی و پیش کارورزی اسفند 1398 ١٣٩٨/١٢/٤ برنامه های آموزشی نیمسال دوم ( 982) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/64705/برنامه های آموزشی نیمسال دوم ( 982) ١٣٩٨/١١/١٤ دریافت برنامه امتحانی نیمسال982 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/64704/دریافت برنامه امتحانی نیمسال982 ١٣٩٨/١١/١٤ برگزاری ترم تابستانی در دانشگاههای علوم پزشکی تهران ، ایران ، اردبیل (شعبه بین الملل) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/58837/برگزاری ترم تابستانی در دانشگاههای علوم پزشکی تهران ، ایران ، اردبیل (شعبه بین الملل) ١٣٩٨/٤/١٦ برگزاری ترم تابستانی دانشگاه علوم پزشکی مجازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/58835/برگزاری ترم تابستانی دانشگاه علوم پزشکی مجازی ١٣٩٨/٤/١٦ تمدید امکان ثبت اطلاعات و مستندات در سامانه انتقال و ميهماني دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/58318/تمدید امکان ثبت اطلاعات و مستندات در سامانه انتقال و ميهماني ١٣٩٨/٣/٢٥ اطلاعیه برگزاری ترم تابستانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/58148/اطلاعیه برگزاری ترم تابستانی ١٣٩٨/٣/١٨ قابل توجه کلیه دانشجویان محترم شرکت کننده در آزمون جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی وپیش کارورزی پزشکی اسفند 97 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/54926/قابل توجه کلیه دانشجویان محترم شرکت کننده در آزمون جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی وپیش کارورزی پزشکی اسفند 97 ١٣٩٧/١٢/١٥ تقویم دانشگاهی نیمسال 972 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/54092/تقویم دانشگاهی نیمسال 972 ١٣٩٧/١١/١٤ اطلاعیه فوری نحوه پرداخت شهریه دانشجویان شهریه پرداز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/54090/اطلاعیه فوری نحوه پرداخت شهریه دانشجویان شهریه پرداز ١٣٩٧/١١/١٤ انشجویان محترم جهت استفاده از سامانه ویدئوکنفرانس و شرکت در کلاسهای آنلاین مجازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/48235/انشجویان محترم جهت استفاده از سامانه ویدئوکنفرانس و شرکت در کلاسهای آنلاین مجازی ١٣٩٧/٣/٢٧ برگزاری دوره ها و آزمونهای عمومی و اختصاصی گروه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/47783/برگزاری دوره ها و آزمونهای عمومی و اختصاصی گروه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مجازی با عقد تفاهم نامه با برخی از سازمانها و موسسات معتبر بین المللی مجری دوره ها و آزمونهای عمومی و اختصاصی گروه علوم پزشکی ١٣٩٧/٣/٧ به اطلاع کلیه دانشجویان محترم شرکت کننده در آزمون علوم پایه و پیش کارورزی اسفند 97 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/45280/به اطلاع کلیه دانشجویان محترم شرکت کننده در آزمون علوم پایه و پیش کارورزی اسفند 97 ١٣٩٦/١٢/١٦ راهنمای دانشجویان شرکت کننده در آزمون جامع علوم پایه و پیش کارورزی اسفند 96 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/45276/راهنمای دانشجویان شرکت کننده در آزمون جامع علوم پایه و پیش کارورزی اسفند 96 ١٣٩٦/١٢/١٦ لیست کتابهای مرتبط با رشته بیوتکنولوژی موجود در کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/43073/لیست کتابهای مرتبط با رشته بیوتکنولوژی موجود در کتابخانه ١٣٩٦/١٠/١٩ دانشجویان رشته زیست و فناوری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/43003/دانشجویان رشته زیست و فناوری پزشکی ١٣٩٦/١٠/١٧ فرآیندهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/43002/فرآیندهای آموزشی ١٣٩٦/١٠/١٧ آئین نامه و سر فصل دروس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/43001/آئین نامه و سر فصل دروس ١٣٩٦/١٠/١٧ چیدمان دروس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/43000/چیدمان دروس ١٣٩٦/١٠/١٧ تقویم نقل و انتقالات نیمسال اول 96-97 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/40119/تقویم نقل و انتقالات نیمسال اول 96-97 ١٣٩٦/٧/٢٣ دریافت برنامه کلاسی نیمسال 961 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/39139/دریافت برنامه کلاسی نیمسال 961 ١٣٩٦/٦/٢٢ قابل توجه دانشجویان استعداد درخشان کارشناسی علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/38760/قابل توجه دانشجویان استعداد درخشان کارشناسی علوم آزمایشگاهی ١٣٩٦/٦/١٢ تقویم داتشگاهی نیمسال اول 97-96 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/38455/تقویم داتشگاهی نیمسال اول 97-96 ١٣٩٦/٦/٥ دستورالعمل اجرای آزمون علوم پایه پزشکی ، دندانپزشکی و پیش کارورزی پزشکی شهریور 96 - ویژه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/38330/دستورالعمل اجرای آزمون علوم پایه پزشکی ، دندانپزشکی و پیش کارورزی پزشکی شهریور 96 - ویژه دانشجویان ١٣٩٦/٦/١ مفاد آئین نامه شرایط شرکت دانشجویان درآزمون های جامع علوم پایه پزشکی ، دندانپزشکی و پیش کارورزی پزشکی : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/38322/مفاد آئین نامه شرایط شرکت دانشجویان درآزمون های جامع علوم پایه پزشکی ، دندانپزشکی و پیش کارورزی پزشکی : ١٣٩٦/٦/١ قابل توجه داوطلبان شرکت در آزمون جامع علوم پایه پزشکی ، دندانپزشکی و پیش کارورزی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/38309/قابل توجه داوطلبان شرکت در آزمون جامع علوم پایه پزشکی ، دندانپزشکی و پیش کارورزی پزشکی ١٣٩٦/٦/١ برگزاری شصتمین دوره آزمون صلاحیت بالینی 2 شهریور سال 96 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/37447/برگزاری شصتمین دوره آزمون صلاحیت بالینی 2 شهریور سال 96 به اطلاع دانشجویان محترم می رساند شصتمین دوره آزمون پیش کارورزی 2 شهریور 1396 برگزار می گردد . ١٣٩٦/٥/١ منابع آزمون پیش کارورزی و دستیاری اسفند 96 و شهریور97 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/37309/منابع آزمون پیش کارورزی و دستیاری اسفند 96 و شهریور97 ١٣٩٦/٤/٢٧ قابل توجه دانشجویان ارشد زیست فناوری پزشکی دانشجویان تحصیلات تکمیلی از ورودی های 94وبعد آن در صورت داشتن سنوات تحصیلی ، مشمول پرداخت شهریه می باشند. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/37096/قابل توجه دانشجویان ارشد زیست فناوری پزشکی دانشجویان تحصیلات تکمیلی از ورودی های 94وبعد آن در صورت داشتن سنوات تحصیلی ، مشمول پرداخت شهریه می باشند. ١٣٩٦/٤/٢٠ دریافت آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/37088/دریافت آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت ١٣٩٦/٤/٢٠ دانلود فایل کارورزی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/36291/دانلود فایل کارورزی بهداشت ١٣٩٦/٣/٢١ قابل نوجه کلیه دانشجویان متقاضی نقل و انتقالات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/36131/قابل نوجه کلیه دانشجویان متقاضی نقل و انتقالات ١٣٩٦/٣/١٦ به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند،ارزشیابی اساتید در نیمسال دوم 96-95 در بازه زمانی 30/02/96 لغایت 19/03/96 قابل انجام می باشد ، همچنین جهت صدور کارت ورود به جلسه امتحانات انجام ارزشیابی اساتید الزامی می باشد . دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/35656/به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند،ارزشیابی اساتید در نیمسال دوم 96-95 در بازه زمانی 30/02/96 لغایت 19/03/96 قابل انجام می باشد ، همچنین جهت صدور کارت ورود به جلسه امتحانات انجام ارزشیابی اساتید الزامی می باشد . ١٣٩٦/٢/٣١ اطلاعیه فوری تعطیلی کلاسها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/35546/اطلاعیه فوری تعطیلی کلاسها ١٣٩٦/٢/٢٥ به اطلاع دانشجویان محترم می رساند دانشگاه علوم پزشکی تهران مدرسه بین المللی سلامت عمومی ایران(IPHS2017)با هدف آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/35387/به اطلاع دانشجویان محترم می رساند دانشگاه علوم پزشکی تهران مدرسه بین المللی سلامت عمومی ایران(IPHS2017)با هدف آموزشی ١٣٩٦/٢/٢٣ سامانه نقل وانتقالات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهت نیمسال اول 97-96 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/34941/سامانه نقل وانتقالات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهت نیمسال اول 97-96 احتراماً، به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند سامانه نقل وانتقالات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهت نیمسال اول 97-96 از بازه زمانی( 25 اردیبهشت لغایت25 خرداد 96) فعال می باشد و دانشجویان متقاضی می بایست جهت ثبت نام به آدرس http://gu.behdasht.gov.ir مراجعه نموده وفرمهای مربوطه را بارگذاری نمایند همچنین فرم دستی نیز در بازه زمانی مشخص شده به آموزش دانشکده تحویل نمایند. ١٣٩٦/٢/١٠ منابع آزمونهای صلاحیت بالینی در سال 1396 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/34379/منابع آزمونهای صلاحیت بالینی در سال 1396 منابع آزمونهای صلاحیت بالینی در سال 1396 ١٣٩٦/١/١٩ جشن فارغ التحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/33946/جشن فارغ التحصیلی دانشجویان پزشکی ١٣٩٥/١٢/٢٤ فرم راهنمای داوطلبان امتحان جامع علوم پایه پزشکی - پیش کارورزی اسفند 95 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/33778/فرم راهنمای داوطلبان امتحان جامع علوم پایه پزشکی - پیش کارورزی اسفند 95 اهنمای داوطلبان امتحان جامع علوم پایه پزشکی - پیش کارورزی اسفند 95 ١٣٩٥/١٢/١٨ تغییر زمان برگزاری آزمونهای جامع علوم پایه و پیش کارورزی اسفند 95 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/33085/تغییر زمان برگزاری آزمونهای جامع علوم پایه و پیش کارورزی اسفند 95 تغییر زمان برگزاری آزمونهای جامع علوم پایه و پیش کارورزی اسفند 95 ١٣٩٥/١١/٢٣ برنامه های کلاسی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/32754/برنامه های کلاسی به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند برنامه هفتگی نیمسال 952 دوره علوم پایه و علوم آزمایشگاهی ١٣٩٥/١١/١٣ برنامه آموزشی دوره کارآموزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/32654/برنامه آموزشی دوره کارآموزی ١٣٩٥/١١/١٠ فرم مرخصی تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/32653/فرم مرخصی تحصیلی ١٣٩٥/١١/١٠ فرم انتقال توام با تغییر رشته دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/32651/فرم انتقال توام با تغییر رشته ١٣٩٥/١١/١٠ فرم درخواست انتقال موقت (داخلی ) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/32649/فرم درخواست انتقال موقت (داخلی ) ١٣٩٥/١١/١٠ فرم انصراف از تحصیل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/32646/فرم انصراف از تحصیل ١٣٩٥/١١/١٠ فرم انتقال دائم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/32622/فرم انتقال دائم ١٣٩٥/١١/٩ فرم درخواست انتقال موقت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی http://amuzesh.medical.nkums.ac.ir/Content/32633/فرم درخواست انتقال موقت ١٣٩٥/١١/٩